KURUMSAL

Haberler

Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik

5 Şubat 2016 Cuma

22.01.2016 tarih ve 29601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır.

  •     “Süresi İçerisinde Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem Veya Kullanıma Tabi Tutulmayan Eşya” başlıklı 86’ıncı maddesindeki, “Gümrük idareleri, bu tür eşyayı durumu belirleninceye kadar eşya sahibinin risk ve hesabına gümrüğün denetimindeki uygun göreceği bir yere sevk edebilir veya söz konusu eşya sahipleri hesabına geçici depolama yeri işleticisince antrepoya kaldırılabilir. Bu tür işlemlerin yapılması sırasında eşya hakkında tasfiye hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.” hükmü kaldırılmış ve Gümrük Kanunu’nca belirlenen süreler içinde herhangi bir gümrük rejimine tabi olmayan eşyaya direkt olarak tasfiyeye ilişkin hükümler uygulanması kararlaştırılmıştır.
  •     “Eşyanın Başka Bir Geçici Depolama Yeri Veya Antrepoya Nakli ve Geçici Depolama Yerindeki Eşyanın Başkasına Devri” başlıklı 96’ıncı maddeye “333 üncü maddenin birinci, ikinci ve beşinci fıkra hükümleri aynı zamanda geçici depolama işlemlerinde de uygulanır. Eşyanın devri ile birlikte gümrük vergileri ile para cezaları da dâhil olmak üzere eşya ile ilgili hukuki sorumluluklar devralana geçer.” fıkrası eklenmiştir.
  •     “Basitleştirme İzninin Genel Koşulları ve Mali Yeterlilik” başlıklı 224’üncü maddeye “(4) Taşıma türlerine özgü basitleştirmelerde, bu maddede sayılan koşullara ek olarak aranacak özel koşullar ve bu maddede belirtilen şartların aranmayacağı haller Bakanlıkça belirlenir.” fıkrası eklenmiştir.
  •     “Hareket İdaresinde Transit Beyanı” başlıklı 232’inci maddeye “(3) Asıl sorumlu tarafından bilgisayarlı transit sistemi üzerinden yapılan ve beyanın yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde kabul işlemi yapılmak üzere hareket idaresine sunulmayan transit beyanları hareket idaresince geri çevrilir. Bu durumdaki transit beyanları da dâhil olmak üzere, hareket idaresince kabul işlemi yapılmayan transit beyanlarının geri çevrilmesi durumunda Kanunun 241 inci maddesi uyarınca işlem yapılmaz.” fıkrası eklenmiş ve Kabul İşlemi yapılmayan transit beyannamelerine Gümrük Kanunu’nun 241’inci maddesi kapsamında cezai işlem uygulanmasının önüne geçilmiştir.
  •     “Antrepolardaki Eşyanın Başkasına Devri” başlıklı 333’üncü maddeye eklenen hükümler ile solvent ve baz yağın satış suretiyle devrinde, devralan tarafından söz konusu eşyanın serbest dolaşıma sokulması şartları hükme bağlanmıştır.
  •     “Geçici Depolama Yeri İşleticilerinde Aranacak Şartlar” başlıklı 512’inci maddeye “(5) 517 nci maddenin dördüncü fıkrasında sayılan kişilerin, geçici depolama yeri açma ve işletme izin başvuruları ile geçici depolama yeri devir başvuruları, birinci fıkrada sayılan fiillere ilişkin gümrük idaresince sürdürülen suistimal, yolsuzluk veya kaçakçılık kapsamında inceleme veya araştırmaya rastlanılması halinde inceleme veya araştırma sonuçlanıncaya kadar reddedilir.” fıkrası eklenmiştir.
  •     Gümrük Yönetmeliği’nin Gümrük Antrepoları başlıklı ikinci bölümündeki “Yatırım İzni” Başlıklı 518’inci maddeye “(5) Antrepo açma ve işletme yatırım izni, izin ve devir başvuruları, 519 uncu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan fiillere ilişkin gümrük idaresince sürdürülen suistimal, yolsuzluk veya kaçakçılık kapsamında bir inceleme veya araştırmaya rastlanılması halinde inceleme veya araştırma sonuçlanıncaya kadar reddedilir.” fıkrası eklenmiştir.

 
Gümrük Yönetmeliğinde yapılan diğer değişiklikleri içeren “Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe” ilişikteki dosyalar bölümünden ulaşılabilirsiniz.

Kaynak: UND

Tüm Haberler
KVK Aydınlatma Metni | İlgili Kişi Başvuru Formu | Açık Rıza Formu | Çerez Politikası